24.2°C
20.95°C - 24.2°C mưa nhỏ
30-03-2017 21.5°C - 30.35°C mưa nhỏ
31-03-2017 20.27°C - 25.79°C mưa nhỏ
01-04-2017 14.23°C - 22.14°C mưa nhỏ