1 2 3 4 5
26.45°C
21.85°C - 26.45°C mưa nhỏ
30-03-2017 21.5°C - 30.35°C mưa nhỏ
31-03-2017 20.27°C - 25.79°C mưa nhỏ
01-04-2017 14.23°C - 22.14°C mưa nhỏ