1 2 3 4 5
19.87°C
17.59°C - 18.85°C trời trong
20-02-2017 19.09°C - 29.03°C mưa nhỏ
21-02-2017 21.11°C - 29.17°C mưa nhỏ
22-02-2017 19.13°C - 30.65°C mưa nhỏ