23.61°C
25.06°C - 25.06°C
26-09-2016 24.54°C - 31.88°C trời trong
27-09-2016 23.81°C - 32.41°C mưa nhỏ
28-09-2016 25.96°C - 32.01°C mưa vừa
24.31°C
24.31°C - 24.31°C mây rải rác
26-09-2016 23.79°C - 31.38°C mưa vừa
27-09-2016 24.86°C - 30.76°C mưa vừa
28-09-2016 24.28°C - 29.86°C mưa vừa
22.81°C
22.81°C - 22.81°C mưa nhỏ
26-09-2016 21.94°C - 29.88°C mưa nhỏ
27-09-2016 23.81°C - 32.41°C mưa vừa
28-09-2016 24.01°C - 27.31°C mưa vừa
25.16°C
25.16°C - 25.16°C
26-09-2016 25.37°C - 31.13°C ít mây
27-09-2016 24.51°C - 31.46°C mưa nhỏ
28-09-2016 25.06°C - 32.16°C mưa vừa
21.71°C
21.91°C - 21.91°C mưa nhỏ
26-09-2016 21.54°C - 29.03°C mưa nhỏ
27-09-2016 22.96°C - 29.26°C mưa vừa
28-09-2016 22.38°C - 25.71°C mưa vừa
24.86°C
24.86°C - 24.86°C ít mây
26-09-2016 24.34°C - 28.48°C ít mây
27-09-2016 25.46°C - 30.31°C trời trong
28-09-2016 24.71°C - 30.96°C mưa nhỏ