21.89°C
21.89°C - 21.89°C mưa nhỏ
23-02-2017 14.18°C - 19.46°C mưa nhỏ
24-02-2017 12.15°C - 16.67°C mưa nhỏ
25-02-2017 12.48°C - 15.11°C mưa nhỏ