19.04°C
16.37°C - 23.33°C mây rải rác
28-02-2017 15.01°C - 23.81°C mây rải rác
01-03-2017 17.27°C - 24.17°C
02-03-2017 16.31°C - 19.71°C mưa nhỏ