29.97°C
24.38°C - 28.74°C mưa nhỏ
28-10-2016 23.63°C - 31.6°C mưa nhỏ
29-10-2016 20.55°C - 28.14°C mưa nhỏ
30-10-2016 17.13°C - 24.28°C mưa nhỏ